کاربردهای چت جی پی تی در تحقیقات علمی و ملاحظات اخلاقی استفاده از آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، گروه بیوانفورماتیک، دانشگاه تهران، ایران

2 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

ChatGPT یک ابزار هوش مصنوعی محاوره‌ای است که توسط OpenAI توسعه یافته است و در نوامبر 2022 معرفی شد. این ابزار پاسخ‌های متنی انسان‌مانند تولید می‌کند. کاربردهای آن در حوزه های مختلفی را از جمله آموزش، پزشکی و سلامت، مسائل حقوقی، کدنویسی و عیب یابی برنامه‌ها و تحقیقات علمی است. در این زمینه ها، ChatGPT می تواند محتوا را تولید و اصلاح کند، مطالب را ساده سازی و خلاصه کند، به تشخیص الگوها کمک کند، داده ها را پردازش و تجزیه و تحلیل کند، و همکاری و ارتباطات را بین محققان و عموم مردم ارتقا دهد. در استفاده از ChatGPT چندین ملاحظات اخلاقی از جمله حریم خصوصی و امنیت داده ها، مالکیت معنوی و تألیف، سوء استفاده غیرقانونی، شفافیت و توضیح پذیری، اطلاعات نادرست، سوگیری‌ها، تعاملات انسان و ماشین و مسئولیت و پاسخگویی را مطرح می شود. استفاده کنترل نشده از آن می‌تواند مشکلاتی ایجاد کند و محققان در تلاش هستند تا دقت و قابلیت اطمینان آن را بهبود بخشند. نظر ناشران بین المللی پیرامون ChatGPT این است که این ابزار نمی‌تواند به عنوان یک نویسنده در مقالات علمی باشد و فقط می‌توان از آن در بهبود نوشتار و خلاصه سازی استفاده کرد و هرگز نمی‌تواند جای محقق اصلی را بگیرد.
استفاده از ChatGPT برای تحقیقات علمی پیشرفت های عظیمی را به همراه داردکه علیرغم چندین بحث و نگرانی اخلاقی، ChatGPT در یک بازه زمانی بسیار کوتاه توجه دانشگاهیان را به خود جلب کرده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Applications Of Chatgpt in Scientific Research and Ethical Considerations of Its Use

نویسندگان [English]

  • Hesam Montazeri 1
  • Ahmadreza Ghaffari 1
  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 2
1 Bioinformatic department,Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Iran
2 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

ChatGPT is a conversational AI tool developed by OpenAI and introduced in November 2022. This tool generates human-like text responses. Its applications are in various fields, including education, medicine and health, legal issues, coding and program troubleshooting, and scientific research. In these areas, ChatGPT can generate and refine content, simplify and summarize content, help recognize patterns, process and analyze data, and promote collaboration and communication between researchers and the public. In using ChatGPT, several ethical considerations are raised, including data privacy and security, intellectual property and authorship, illegal misuse, transparency and explain ability, false information, biases, human-machine interactions, and responsibility and accountability. Its uncontrolled use can cause problems, and researchers are working to improve its accuracy and reliability. The opinion of international publishers about ChatGPT is that this tool cannot be used as an author in scientific articles and can only be used to improve writing and summarizing and can never take the place of the original researcher. The use of ChatGPT for scientific research has brought great progress that despite several debates and ethical concerns, ChatGPT has attracted the attention of academics in a very short period of time.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Artificial intelligence
  • large language models
  • research applications
  • scientific research
  • ChatGPT
  • ethical issues
[1].        H.-W. Cheng, “Challenges and Limitations of ChatGPT and Artificial Intelligence for Scientific Research: A Perspective from Organic Materials,” AI, vol. 4, no. 2, pp. 401–405, May 2023, doi: 10.3390/ai4020021.
[2].        A. Tlili et al., “What if the devil is my guardian angel: ChatGPT as a case study of using chatbots in education,” Smart Learn. Environ., vol. 10, no. 1, pp. 1–24, Dec. 2023, doi: 10.1186/S40561-023-00237-X/FIGURES/13.
[3].        R. D. Taylor, “Quantum Artificial Intelligence: A ‘precautionary’ U.S. approach?,” Telecomm. Policy, vol. 44, no. 6, p. 101909, Jul. 2020, doi: 10.1016/J.TELPOL.2020.101909.
[4].        “What is ChatGPT? | OpenAI Help Center.” https://help.openai.com/en/articles/6783457-what-is-chatgpt (accessed Jun. 24, 2023).
[5].        M. Wölfel and V. Taecharungroj, “‘What Can ChatGPT Do?’ Analyzing Early Reactions to the Innovative AI Chatbot on Twitter,” Big Data Cogn. Comput. 2023, Vol. 7, Page 35, vol. 7, no. 1, p. 35, Feb. 2023, doi: 10.3390/BDCC7010035.
[6].        E. Kasneci et al., “ChatGPT for good? On opportunities and challenges of large language models for education,” Learn. Individ. Differ., vol. 103, no. March, p. 102274, 2023, doi: 10.1016/j.lindif.2023.102274.
[7].        Y. K. Dwivedi et al., “‘So what if ChatGPT wrote it?’ Multidisciplinary perspectives on opportunities, challenges and implications of generative conversational AI for research, practice and policy,” Int. J. Inf. Manage., vol. 71, Aug. 2023, doi: 10.1016/j.ijinfomgt.2023.102642.
[8].        R. Vaishya, A. Misra, and A. Vaish, “ChatGPT: Is this version good for healthcare and research?,” Diabetes Metab. Syndr. Clin. Res. Rev., vol. 17, no. 4, p. 102744, Apr. 2023, doi: 10.1016/J.DSX.2023.102744.
[9].        R. A. Khan, M. Jawaid, A. R. Khan, and M. Sajjad, “ChatGPT - Reshaping medical education and clinical management,” Pakistan J. Med. Sci., vol. 39, no. 2, p. 605, Mar. 2023, doi: 10.12669/PJMS.39.2.7653.
[10].      P. Gandhi, V. T.-I. J. M. Sci, and undefined 2023, “Artificial intelligence and ChatGPT in the legal context,” ijmsweb.com, vol. 75, doi: 10.25259/IJMS_34_2023.
[11].      N. Surameery, M. S.-I. J. of, and undefined 2023, “Use chat gpt to solve programming bugs,” journal.hmjournals.com, vol. 03, no. 01, pp. 2455–5290, 2022, doi: 10.55529/ijitc.31.17.22.
[12].      S. S. Biswas, “Potential Use of Chat GPT in Global Warming,” Ann. Biomed. Eng., vol. 51, no. 6, Jun. 2023, doi: 10.1007/S10439-023-03171-8.
[13].      M.-A. Sicilia, N. Bessis, M. Trovati, H. Hassani, and E. S. Silva, “The Role of ChatGPT in Data Science: How AI-Assisted Conversational Interfaces Are Revolutionizing the Field,” Big Data Cogn. Comput. 2023, Vol. 7, Page 62, vol. 7, no. 2, p. 62, Mar. 2023, doi: 10.3390/BDCC7020062.
[14].      Y. J. Park et al., “Can ChatGPT be used to generate scientific hypotheses?,” Mar. 2023, Accessed: Jun. 24, 2023. [Online]. Available: https://arxiv.org/abs/2304.12208v1
[15].      J. Huang and M. Tan, “The role of ChatGPT in scientific communication: writing better scientific review articles,” Am. J. Cancer Res., vol. 13, no. 4, p. 1148, 2023, Accessed: Jun. 24, 2023. [Online]. Available: /pmc/articles/PMC10164801/
[16].      M. Liebrenz, R. Schleifer, A. Buadze, D. Bhugra, and A. Smith, “Generating scholarly content with ChatGPT: ethical challenges for medical publishing,” Lancet Digit. Heal., vol. 5, no. 3, pp. e105–e106, Mar. 2023, doi: 10.1016/S2589-7500(23)00019-5.
[17].      C. Stokel-Walker and R. Van Noorden, “What ChatGPT and generative AI mean for science,” Nature, vol. 614, no. 7947, pp. 214–216, Feb. 2023, doi: 10.1038/D41586-023-00340-6.
[18].      E. A. M. van Dis, J. Bollen, W. Zuidema, R. van Rooij, and C. L. Bockting, “ChatGPT: five priorities for research,” Nat. 2023 6147947, vol. 614, no. 7947, pp. 224–226, Feb. 2023, doi: 10.1038/d41586-023-00288-7.
[19].      C. Stokel-Walker, “ChatGPT listed as author on research papers: many scientists disapprove,” Nature, vol. 613, no. 7945, pp. 620–621, Jan. 2023, doi: 10.1038/D41586-023-00107-Z.
[20].      “Tools such as ChatGPT threaten transparent science; here are our ground rules for their use,” Nature, vol. 613, no. 7945, p. 612, Jan. 2023, doi: 10.1038/D41586-023-00191-1.
[21].      “Taylor & Francis Clarifies the Responsible use of AI Tools in Academic Content Creation - Taylor & Francis Newsroom.” https://newsroom.taylorandfrancisgroup.com/taylor-francis-clarifies-the-responsible-use-of-ai-tools-in-academic-content-creation/# (accessed Jun. 24, 2023).
[22].      “The use of AI and AI-assisted writing technologies in scientific writing.” https://www.elsevier.com/about/policies/publishing-ethics/the-use-of-ai-and-ai-assisted-writing-technologies-in-scientific-writing (accessed Jun. 24, 2023).
[23].      H. H. Thorp, “ChatGPT is fun, but not an author,” Science (80-. )., vol. 379, no. 6630, p. 313, Jan. 2023, doi: 10.1126/SCIENCE.ADG7879.