سبک زندگی علمی و شادی

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران، مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک

2 دانشگاه تهران،دانشکده علوم و فنون ،مهندسی علوم زیستی

3 گروه سنجش از دور و سیستم اطلاعات جغرافیایی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران و عضو همکار کرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته ای دردیابت در دانش

4 مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

مطالعات پیشین نشان می‌دهد که بین شادی و سلامت جسمانی همبستگی معناداری وجود دارد. شادی به بهبود بیماران کمک می‌کند و از افراد سالم در برابر بیماری محافظت می‌نماید. این موضوع راه جدیدی را برای ارتقای سلامت عمومی، نشان می‌دهد و پیشنهاد می‌کند که می‌توان با افزایش شادی افراد، سلامت آنها را نیز افزایش داد. نقطه مقابل شادی، به‌معنای رضایت از زندگی، موضوع افسردگی است که یکی از علل اصلی ناتوانی افراد در جهان می‌باشد و شیوع آن در سه دهه گذشته افزایش چشمگیری داشته است. شواهد نشان می‌دهد که سبک زندگی نوین صنعتی می‌تواند در افزایش احتمال ابتلا به افسردگی نقش داشته باشد. عوامل زمینه‌ساز شادی به دو گروه اصلی عوامل درونی و عوامل بیرونی تقسیم می‌شوند و شادی به‌عنوان یک احساس در نتیجه تعامل این عوامل با یکدیگر شکل می‌گیرد. ژنتیک و عملکرد ژن‌های خاص نقش مهمی در میزان شادی افراد دارد. تعامل انتقال‌دهنده‌های عصبی مرتبط با شادی نظیر سروتونین، دوپامین، نوراپی نفرین و اندورفین با مراکز تنظیم احساسات در مغز، عملکرد برخی هورمون‌ها نظیر کورتیزول، آدرنالین و اُکسی توسین، فعالیت سیستم ایمنی، التهاب و نیز میزان استرس اکسایشی از عوامل درونی تأثیرگذار بر شادی می‌باشند. محققان بر این باورند که مسیرهای زیستی مرتبط با شادی، تحت‌تأثیر عوامل محیطی و اجتماعی قرار دارند، به‌عبارت دیگر می‌توان با استفاده از عوامل محیطی و سبک زندگی علمی، مسیرهای بیوشیمیایی منتهی به شادی و یا افسردگی را مدیریت کرد. رژیم غذایی مناسب، خواب، ورزش، نیایش و مراقبه، بهره‌مندی از طبیعت و نور خورشید و روابط اجتماعی مطلوب از جمله عوامل سبک زندگی خوب می‌باشند که با کمک آنها می‌توان میزان شادی و رضایت از زندگی را افزایش داد. از این‌رو شناسایی عوامل مهم بروز شادی حائز اهمیت می‌باشد که در این مقاله به آن پرداخته می‌شود

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Lifestyle and Happiness

نویسندگان [English]

 • Mona Nourazaran 1
 • Reza Yousefi 1
 • Mahdi Zarabi 2
 • Seyed Kazem Alavipanah 3
 • Ali Akbar Moosavi-Movahedi 4
1 Institute of Biochemistry and Biophysics (IBB), University of Tehran
2 University of Tehran, Faculty of Science and Technology, Life Sciences Engineering
3 Professor in Department of Remote Sensing and Geographic Information System, Faculty of Geography, University of Tehran,Iran. & Member of Unesco Chair in Interdisciplinary Studies in Diabetes.
4 Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Previous studies have demonstrated a significant correlation between happiness and physical and spiritual health. Not only does happiness expedite patient recovery, but it also bolsters the health of non-ill individuals. This suggests a novel strategy for promoting public health by enhancing people's happiness. Depressive disorders, which are characterized by a lack of life satisfaction and happiness, are among the leading causes of disability worldwide. Evidence indicates that modern industrial lifestyles may contribute to a higher likelihood of depression, underscoring the importance of identifying factors that influence happiness and depression. The factors underlying happiness can be divided into two primary categories: internal and external. Happiness, as an emotion, arises from the interplay of these factors. Genetics and genes contributing significantly influence individual happiness levels. Internal factors impacting happiness include the interaction of happiness-related neurotransmitters such as serotonin, dopamine, norepinephrine, and endorphin with the emotional regulation centers in the brain. The functions of certain hormones like cortisol, adrenaline, and oxytocin, the activity of the immune system, inflammation, and the level of oxidative stress also play a role. Researchers posit that the biological pathways associated with happiness are modulated by environmental and social factors. In other words, the biochemical pathways leading to happiness can be managed through lifestyle and environmental adjustments. Elements such as a balanced diet, adequate sleep, regular exercise, prayer and meditation, calm music, exposure to nature and sunlight, positive attitude to social relationships are good lifestyle factors that can enhance happiness and life satisfaction.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Happiness
 • Depression
 • Serotonin
 • Melatonin
 • Oxytocin
 • Sleep
 • Prayer
 • Nature
 • Exercise
 • Nutrition
 • Internet
 • Scientific lifestyle
[1].        M. Bartels, D.I. Boomsma, Born to be happy? the etiology of Subjective well-being, Behav. Genet. 39 (2009) 605–615. https://doi.org/10.1007/s10519-009-9294-8.
[2].        O.N. Medvedev, C.E. Landhuis, Exploring constructs of well-being, happiness and quality of life, Peer J. 2018 (2018) 1–16. https://doi.org/10.7717/peerj.4903.
[3].        M. Bartels, Genetics of Wellbeing and Its Components Satisfaction with Life, Happiness, and Quality of Life: A Review and Meta-analysis of Heritability Studies, Calcif. Tissue Int. 96 (2015) 137–156. https://doi.org/10.1007/s10519-015-9713-y.
[4].        A. Steptoe, Enjoying Life and Living Longer, Arch. Intern. Med. 172 (2012) 273. https://doi.org/10.1001/archinternmed.2011.1028.
[5].        D.D. Farhud, M. Malmir, M. Khanahmadi, Happiness & health: The biological factors- systematic review article, Iran. J. Public Health. 43 (2014) 1468–1477.
[6].        R. Veenhoven, Healthy happiness: Effects of happiness on physical health and the consequences for preventive health care, J. Happiness Stud. 9 (2008) 449–469. https://doi.org/10.1007/s10902-006-9042-1.
[7].        M. Lucas, R. Mekary, A. Pan, F. Mirzaei, É.J. O’Reilly, W.C. Willett, K. Koenen, O.I. Okereke, A. Ascherio, Relation between clinical depression risk and physical activity and time spent watching television in older women: A 10-year prospective follow-up study, Am. J. Epidemiol. 174 (2011) 1017–1027. https://doi.org/10.1093/aje/kwr218.
[8].        C. Baglioni, G. Battagliese, B. Feige, K. Spiegelhalder, C. Nissen, U. Voderholzer, C. Lombardo, D. Riemann, Insomnia as a predictor of depression: A meta-analytic evaluation of longitudinal epidemiological studies, J. Affect. Disord. 135 (2011) 10–19. https://doi.org/10.1016/j.jad.2011.01.011.
[9].        A. Raeisvandi, M. Amerzadeh, F. Hajiabadi, Z. Hosseinkhani, Prevalence and the affecting factors on depression, anxiety and stress (DASS) among elders in Qazvin City, in the Northwest of Iran, BMC Geriatr. 23 (2023) 1–8. https://doi.org/10.1186/s12877-023-03908-z.
[10].      S. Marwaha, E. Palmer, T. Suppes, E. Cons, A.H. Young, R. Upthegrove, Novel and emerging treatments for major depression, Lancet. 401 (2023) 141–153. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(22)02080-3.
[11].      S. Shorey, E.D. Ng, C.H.J. Wong, Global prevalence of depression and elevated depressive symptoms among adolescents: A systematic review and meta‐analysis, Br. J. Clin. Psychol. 61 (2022) 287–305. https://doi.org/10.1111/bjc.12333.
[12].      A. Isanazar, F. Joukar, S. Maroufizadeh, N. Faraji, T. Zeinali, R. Soleimani, M. Naghipour, F. Mansour-Ghanaei, Prevalence of depression and associated factors among adults: The PERSIAN Guilan cohort study (PGCS), J. Public Health (Bangkok). (2023). https://doi.org/10.1007/s10389-023-01898-1.
[13].      B.T. Johnson, R.L. Acabchuk, What are the keys to a longer, happier life? Answers from five decades of health psychology research, Soc. Sci. Med. 196 (2018) 218–226. https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2017.11.001.
[14].      H.M. van Praag, Can stress cause depression?, Prog. Neuro-Psychopharmacology Biol. Psychiatry. 28 (2004) 891–907. https://doi.org/10.1016/j.pnpbp.2004.05.031.
[15].      M.B. Robinson, Acute regulation of sodium-dependent glutamate transporters: A focus on constitutive and regulated trafficking, 2006. https://doi.org/10.1007/3-540-29784-7_13.
[16].      C. Moret, M. Briley, The importance of norepinephrine in depression, Neuropsychiatr. Dis. Treat. 7 (2011) 9–13. https://doi.org/10.2147/NDT.S19619.
[17].      L.F. Mohammad-Zadeh, L. Moses, S.M. Gwaltney-Brant, Serotonin: a review, J. Vet. Pharmacol. Ther. 31 (2008) 187–199. https://doi.org/10.1111/j.1365-2885.2008.00944.x.
[18].      M. Nourazaran, R. Yousefi, F. Moosavi-Movahedi, F. Panahi, J. Hong, A.A. Moosavi-Movahedi, The structural and functional consequences of melatonin and serotonin on human αB-crystallin and their dual role in the eye lens transparency, Biochim. Biophys. Acta - Proteins Proteomics. 1871 (2023) 140928. https://doi.org/10.1016/j.bbapap.2023.140928.
[19].      C. Jonnakuty, C. Gragnoli, What do we know about serotonin?, J. Cell. Physiol. 217 (2008) 301–306. https://doi.org/10.1002/jcp.21533.
[20].      Y. Karaküçük, A. Beyoglu, A. Çömez, F.Ö. Orhan, M. Demir, Early effects of selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) on cornea and lens density in patients with depression, Psychiatry Clin. Psychopharmacol. 29 (2019) 387–393. https://doi.org/10.1080/24750573.2019.1673944.
[21].      F.G. Ashby, A.M. Isen, A.U. Turken, A neuropsychological theory of positive affect and its influence on cognition, Psychol. Rev. 106 (1999) 529–550. https://doi.org/10.1037/0033-295X.106.3.529.
[22].      S.D. Iversen, L.L. Iversen, Dopamine: 50 years in perspective, Trends Neurosci. 30 (2007) 188–193. https://doi.org/10.1016/j.tins.2007.03.002.
[23].      N.A. Harrison, R. Morgan, H.D. Critchley, From facial mimicry to emotional empathy: A role for norepinephrine?, Soc. Neurosci. 5 (2010) 393–400. https://doi.org/10.1080/17470911003656330.
[24].      M.F. Chan, Z.Y. Wong, N. V. Thayala, The effectiveness of music listening in reducing depressive symptoms in adults: A systematic review, Complement. Ther. Med. 19 (2011) 332–348. https://doi.org/10.1016/j.ctim.2011.08.003.
[25].      H.M. Burke, M.C. Davis, C. Otte, D.C. Mohr, Depression and cortisol responses to psychological stress: A meta-analysis, Psychoneuroendocrinology. 30 (2005) 846–856. https://doi.org/10.1016/j.psyneuen.2005.02.010.
[26].      D. Hasin, Z.A. Pampori, O. Aarif, I.A. Bhat, K.H. Bulbul, A.A. Sheikh, Happy hormones and their significance in animals and man, Int. J. Vet. Sci. Anim. Husb. 100 (2018) 100–103. www.veterinarypaper.com.
[۲۷].       سمیه قره قومی، توماس هارتل، علی اکبر موسوی موحدی " رضایت از زندگی و آزادسازی اکسیتوسین(هورمون عصبی شیمیایی در مغز) نشریه نشا علم، مجلد12، شماره2، صفحات 150-158، سال 1401
[28].      R. Dantzer, J.C. O’Connor, G.G. Freund, R.W. Johnson, K.W. Kelley, From inflammation to sickness and depression: When the immune system subjugates the brain, Nat. Rev. Neurosci. 9 (2008) 46–56. https://doi.org/10.1038/nrn2297.
[29].      S. Bhatt, A.N. Nagappa, C.R. Patil, Role of oxidative stress in depression, Drug Discov. Today. 25 (2020) 1270–1276. https://doi.org/10.1016/j.drudis.2020.05.001.
[30].      Vezmar, Getting the balance right: Established and emerging therapies for major depressive disorders, Neuropsychiatr. Dis. Treat. (2010) 343. https://doi.org/10.2147/ndt.s10485.
[31].      F.S. Luppino, L.M. de Wit, P.F. Bouvy, T. Stijnen, P. Cuijpers, B.W.J.H. Penninx, F.G. Zitman, Overweight, Obesity, and Depression, Arch. Gen. Psychiatry. 67 (2010) 220. https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2010.2.
[32].      J. Sarris, A. O’Neil, C.E. Coulson, I. Schweitzer, M. Berk, Lifestyle medicine for depression, BMC Psychiatry. 14 (2014) 1–13. https://doi.org/10.1186/1471-244X-14-107.
[33].      S. Dey, R.H. Singh, P.K. Dey, Exercise training: Significance of regional alterations in serotonin metabolism of rat brain in relation to antidepressant effect of exercise, Physiol. Behav. 52 (1992) 1095–1099. https://doi.org/10.1016/0031-9384(92)90465-E.
[34].      M. Berk, P. Conus, F. Kapczinski, A.C. Andreazza, M. Yücel, S.J. Wood, C. Pantelis, G.S. Malhi, S. Dodd, A. Bechdolf, G.P. Amminger, I.B. Hickie, P.D. McGorry, From neuroprogression to neuroprotection: Implications for clinical care, Med. J. Aust. 193 (2010).
[35].      F.N. Jacka, J.A. Pasco, L.J. Williams, E.R. Leslie, S. Dodd, G.C. Nicholson, M.A. Kotowicz, M. Berk, Lower levels of physical activity in childhood associated with adult depression, J. Sci. Med. Sport. 14 (2011) 222–226. https://doi.org/10.1016/j.jsams.2010.10.458.
[36].      H. Cramer, R. Lauche, J. Langhorst, G. Dobos, Yoga for depression: A systematic review and meta-analysis, Depress. Anxiety. 30 (2013) 1068–1083. https://doi.org/10.1002/da.22166.
[37].      A. Sánchez-Villegas, M. Delgado-Rodríguez, A. Alonso, J. Schlatter, F. Lahortiga, L.S. Majem, M.A. Martínez-González, Association of the Mediterranean Dietary Pattern With the Incidence of Depression, Arch. Gen. Psychiatry. 66 (2009) 1090. https://doi.org/10.1001/archgenpsychiatry.2009.129.
[38].      T.N. Akbaraly, E.J. Brunner, J.E. Ferrie, M.G. Marmot, M. Kivimaki, A. Singh-Manoux, Dietary pattern and depressive symptoms in middle age, Br. J. Psychiatry. 195 (2009) 408–413. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.108.058925.
[39].      F.N. Jacka, P.J. Kremer, E.R. Leslie, M. Berk, G.C. Patton, J.W. Toumbourou, J.W. Williams, Associations between diet quality and depressed mood in adolescents: Results from the Australian Healthy Neighbourhoods Study, Aust. N. Z. J. Psychiatry. 44 (2010) 435–442. https://doi.org/10.3109/00048670903571598.
[40].      F.N. Jacka, J.A. Pasco, A. Mykletun, L.J. Williams, A.M. Hodge, S.L. O’Reilly, G.C. Nicholson, M.A. Kotowicz, M. Berk, Association of Western and Traditional Diets With Depression and Anxiety in Women, Am. J. Psychiatry. 167 (2010) 305–311. https://doi.org/10.1176/appi.ajp.2009.09060881.
[41].      M.E. Sublette, S.P. Ellis, A.L. Geant, J.J. Mann, Meta-analysis of the effects of Eicosapentaenoic Acid (EPA) in clinical trials in depression, J. Clin. Psychiatry. 72 (2011) 1577–1584. https://doi.org/10.4088/JCP.10m06634.
[42].      L.A. Stahl, D.P. Begg, R.S. Weisinger, A.J. Sinclair, The role of omega-3 fatty acids in mood disorders., Curr. Opin. Investig. Drugs. 9 (2008) 57–64. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18183532.
[43].      R. Walsh, Lifestyle and mental health, Am. Psychol. 66 (2011) 579–592. https://doi.org/10.1037/a0021769.
[۴۴].       مونا نورآذران، رضا یوسفی، علی اکبر موسوی موحدی. تأثیر ویتامین دی در مقابله با کووید 19، علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، مجلد16، شماره4، صفحات 121-130، سال 1400
[45].      E.P. Cherniack, B.R. Troen, H.J. Florez, B.A. Roos, S. Levis, Some new food for thought: The role of vitamin D in the mental health of older adults, Curr. Psychiatry Rep. 11 (2009) 12–19. https://doi.org/10.1007/s11920-009-0003-3.
[46].      L. McMillan, L. Owen, M. Kras, A. Scholey, Behavioural effects of a 10-day Mediterranean diet. Results from a pilot study evaluating mood and cognitive performance, Appetite. 56 (2011) 143–147. https://doi.org/10.1016/j.appet.2010.11.149.
[47].      J.D. Swendsen, K.R. Merikangas, G.J. Canino, R.C. Kessler, M. Rubio-Stipec, J. Angst, The comorbidity of alcoholism with anxiety and depressive disorders in four geographic communities, Compr. Psychiatry. 39 (1998) 176–184. https://doi.org/10.1016/S0010-440X(98)90058-X.
[48].      P. Clapp, S. V Bhave, P.L. Hoffman, How adaptation of the brain to alcohol leads to dependence: a pharmacological perspective., Alcohol Res. Health. 31 (2008) 310–39. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20729980%0Ahttp://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=PMC2923844.
[49].      J. Liappas, T. Paparrigopoulos, E. Tzavellas, G. Christodoulou, Impact of alcohol detoxification on anxiety and depressive symptoms, Drug Alcohol Depend. 68 (2002) 215–220. https://doi.org/10.1016/S0376-8716(02)00195-3.
[50].      J.A. Pasco, L.J. Williams, F.N. Jacka, F. Ng, M.J. Henry, G.C. Nicholson, M.A. Kotowicz, M. Berk, Tobacco smoking as a risk factor for major depressive disorder: Population-based study, Br. J. Psychiatry. 193 (2008) 322–326. https://doi.org/10.1192/bjp.bp.107.046706.
[۵۱].       علی اکبر موسوی موحدی ، سیده زهرا موسوی نژاد و رضا یوسفی , دود سیگار: تازه‌های علمی در تعدیل آسیب‌های ناشی از آن, انتشارات امیرکبیر, 1388
[52].      A.A.Moosavi-Movahedi,Ed. Book: Rationality and Scientific Lifestyle for Health, Springer 2021.
[53].      S.A. Berkowitz, Coffee consumption and depression risk: comment on “coffee, caffeine, and risk of depression among women”., Arch. Intern. Med. 171 (2011) 1578. https://doi.org/10.1001/archinternmed.2011.427.
[54].      M. Stanković , M. Nešić “Association of internet addiction with depression, anxiety, stress, and the quality of sleep: Mediation analysis approach in Serbian medical students”  Current Research in Behavioral Sciences 3, 2022, 100071-https://doi.org/10.1016/j.crbeha.2022.100071
[55].      X. Yu, M. Fumoto, Y. Nakatani, T. Sekiyama, H. Kikuchi, Y. Seki, I. Sato-Suzuki, H. Arita, Activation of the anterior prefrontal cortex and serotonergic system is associated with improvements in mood and EEG changes induced by Zen meditation practice in novices, Int. J. Psychophysiol. 80 (2011) 103–111. https://doi.org/10.1016/j.ijpsycho.2011.02.004.
[56].      J. Radua, A. Pertusa, N. Cardoner, Climatic relationships with specific clinical subtypes of depression, Psychiatry Res. 175 (2010) 217–220. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2008.10.025.
[57].      G.W. Lambert, C. Reid, D.M. Kaye, G.L. Jennings, M.D. Esler, Effect of sunlight and season on serotonin turnover in the brain, Lancet. 360 (2002) 1840–1842. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11737-5.
[58].      D. Jonauskaite, I. Tremea, L. Bürki, C.N. Diouf, C. Mohr, To see or not to see: Importance of color perception to color therapy, Color Res. Appl. 45 (2020) 450–464. https://doi.org/10.1002/col.22490.
[59].      M. V. Sokolova, A. Fernández-Caballero, A Review on the Role of Color and Light in Affective Computing, Appl. Sci. 5 (2015) 275–293. https://doi.org/10.3390/app5030275.
[60].      H.R. Carruthers, J. Morris, N. Tarrier, P.J. Whorwell, The manchester color wheel: Development of a novel way of identifying color choice and its validation in healthy, anxious and depressed individuals, BMC Med. Res. Methodol. 10 (2010). https://doi.org/10.1186/1471-2288-10-12.
[61].      C. Jung, N.S.A. Mahmoud, G. El Samanoudy, N. Al Qassimi, Evaluating the Color Preferences for Elderly Depression in the United Arab Emirates, Buildings. 12 (2022) 234. https://doi.org/10.3390/buildings12020234.
[62].      Y.H. Lim, H. Kim, J.H. Kim, S. Bae, H.Y. Park, Y.C. Hong, Air Pollution and Symptoms of Depression in Elderly Adults, Environ. Health Perspect. 120 (2012) 1023–1028. https://doi.org/10.1289/ehp.1104100.
[63].      V.R. López-Ruiz, N. Huete-Alcocer, J.L. Alfaro-Navarro, D. Nevado-Peña, The relationship between happiness and quality of life: A model for Spanish society, PLoS One. 16 (2021) 1–15. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0259528.
[۶۴].       سید کاظم علوی پناه؛ علی اکبر موسوی موحدی "منشور هفتگانه برای همزیستی در جهان آینده " نشریه نشاء علم، مجلد12، شماره1، صفحات 98-101، سال 1400