معرفی الگوهای تقلیدی و مکانیسم‌های دفاعی در جانوران: درس‌هایی از طبیعت

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه گیلان، دانشکده منابع طبیعی،گروه شیلات

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه گیلان، صومعه‌سرا، صندوق پستی 1144

چکیده

جهت حفظ بقا، گونه‌های جانوری باید از خود در مقابل سایر افراد مهاجم و شکارگران احتمالی دفاع کنند. به همین دلیل، یک سری توانایی‌ها و سازگاری‌هایی در آن‌ها ایجادشده است تا بتوانند از خود در برابر گونه‌های مهاجم و مزاحم دفاع کنند. الگوهای تقلیدی و روش‌هایی که در این مقاله موردبحث قرار خواهیم داد، مواردی هستند که ممکن است به جانوران در سطح فردی برای مقابله با شکارگران کمک کنند. با انتخاب آن الگوهای تقلیدی و اتخاذ استراتژی‌های مرتبط، جانوران و زاده‌هایشان شانس بیشتری برای افزایش بقا و انتقال ژن‌های خوددارند. استتار کارآمد، یکی از روش‌های رهایی از خطر شکارشان است که در بسیاری از گونه‌ها متداول است. درک این الگوهای تقلیدی و مکانیسم‌های مرتبط با استتار در جانوران می‌تواند پتانسیلی برای یادگیری و توسعه علم الهام زیستی و الگو گیری از طبیعت به‌عنوان "درس‌هایی از طبیعت" و همین‌طور روشی صلح‌آمیز و پیشگیرانه در پدافند غیرعامل باشد. همچنین روش‌های استتار می‌تواند در صنایع نظامی و علوم مرتبط کاربرد داشته و مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Introduction to Mimicry Patterns and Defense Mechanisms in Animals: Lessons from Nature

نویسندگان [English]

  • Saeed Shafiei Sabet 1
  • Anahita Alizadeh 2
1 Fisheries department, Faculty of natural resources, University of Guilan, Sowmwh Sara
2 Fisheries department, Faculty of natural resources, University of Guilan, Sowmeh Sara POBox 1144
چکیده [English]

In order to survive, animal species must defend themselves against other invaders and potential predators. For this reason, a series of abilities and adaptations have been created in them to defend themselves against invasive and disturbing species. Mimicry patterns and methods that we will discuss in this article are those that may facilitate animals at the individual level to cope with predators. By choosing those mimetic patterns and adopting related strategies, animals and their offspring have a better chance of enhancing their survival and passing on their genes. Effective camouflage is one of the methods to escape from the danger of being hunted, which is common in many species. Understanding these mimetic patterns and mechanisms related to camouflage in animals can have the potential to learn and develop the science of biological inspiration and modeling from nature as "lessons from nature" and it can also be a peaceful and preventive method in passive defense. Also, camouflage methods can be applied and used in military industries and related sciences.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Predator
  • Bioinspiration
  • Camouflage
  • Antipredator
  • Ecology
  • Military industries
[1]. Lai, E.L.-C., International intellectual property rights protection and the rate of product innovation. Journal of Development economics, 1998. 55(1): p. 133-153.
[2]. Iran, N.P.o., Iranian Trademark Registration Law. 1925.
[3]. Iran, N.P.o., Trademarks and Inventions Registration Law. 1931.
[4]. Iran, I.P.o., Patent, trademark and industrial design law. 2007.
[5]. Iran, I.P.o., Executive Regulations of Patent, Trademark and Industrial Designs Law. 2009.
[6]. Schneider, P.H., International trade, economic growth and intellectual property rights: A panel data study of developed and developing countries. Journal of Development Economics, 2005. 78(2): p. 529-547.
[7]. Abbasinejad, H., y. gudarzi farahani, and M. Hossein Ghiassi, The Effect of Protection of Intellectual Property and Patent on Iran’s Economic Growth. The Economic Research (Sustainable Growth and Development), 2014. 14(1): p. 27-58.
[8]. Ahmadian, A., The role of intellectual property protection in economic development with the approach of Iranian law. Journal of Civil and Legal Sciences, 2021(16): p. 727-740.
[9]. Seyoum, B., Patent protection and foreign direct investment. Thunderbird International Business Review, 2006. 48(3): p. 389-404.
[10]. Glass, A.J. and X. Wu, Intellectual property rights and quality improvement. Journal of Development Economics, 2007. 82(2): p. 393-415.
[11]. Dehgan, A., et al., Investigating the Effect of Innovation and Intellectual Property on the Production Growth of High- Tech Industries (Case Study: Selected Middle Eastern Countries). فصلنامه پژوهش های اقتصاد صنعتی, 2022. 5(18): p. 889-100.
[12]. Lai, E.L.-C. and L.D. Qiu, The North’s intellectual property rights standard for the South? Journal of International Economics, 2003. 59(1): p. 183-209.
[13]. McAusland, C. and P. Kuhn, Bidding for brains: Intellectual property rights and the international migration of knowledge workers. Journal of Development Economics, 2011. 95(1): p. 77-87.
[14]. Shahabadi, A., H. Sepehr Doust, and A. Jamebozorgi, The Effect of Protection of Intellectual Property Rights on Brain Drain from Selected Developing and Developed Countries. Journal of Science and Technology Policy, 2012. 5(1): p. 87-98.
[15]. Bozorgi, V., Appropriate Intellectual Property Rights Regime for Developing Countries: With Suggestions for Iran. Iranian Journal of Trade Studies, 2018. 22(88): p. 115-154.
[16]. Mahdinezhad Noori, M., et al., Developing Assessment Indicators for Iranian Intellectual Property Rights System (IPRS). Strategic Management Studies of National Defence Studies, 2020. 10(38): p. 160-121.
[17]. Salami, S.R. and M. Goodarzi, The Role of Intellectual Property Rights in Technological Development Some Suggestions and Policy Implications for Iran. Industrial Management Studies, 2003. 1(3): p. 73-95.
[18]. Mashayekh, J., Policy Recommendations for Promoting Intellectual Property System in Iran. Science and Technology Policy Letters, 2019. 09(2): p. 15-30.
[19]. Hatami, M., Inter-institutional collaboration of Iranian patents indexed in international patent databases. Scientometrics Research Journal, 2016. 2((Issue 2, Autumn & Winter)): p. 39-48.
[20]. Jafarzadeh, M. and A. Mahmoudi, The substantive conditions of patent protection from the point of view of the judicial procedure and the Patent Office. Legal Research Quarterly, 2006. 8(42).
[21]. Najafi, H. and M. Madani, Explanation of Tools of Establishment of Inventive Step Requirement in Inventions (Prior art, Person Having Ordinary Skill in the Art). Journal of Legal Research, 2018. 17(34): p. 141-160.
[22]. Shobeir, S.H. and H. Najafi, A Comparative Study of the Assessment of Inventive Step in Inventions. Comparative Law Researches, 2012. 15(4): p. 35-.
[23]. Sadeghi, M. and H. Najafi, Industrial application requirement in patent law (comparative study). Comparative Studies on Islamic and Western Law, 2016. 3(1): p. 135-160.
[24]. Jafarzadeh, M. and S. Hajizadeh, The Patent Misuse of Patent Trolls. Comparative law Research Quarterly, 2016. 19(4): p. 25-48.
[25]. WIPO, Global Innovation Index. 2012-2021.
[26]. Jafary Nedooshan, F., The Analytic Pieer Bourdiue's Capital Theory. Journal of Sociological Researches, 2007. 1(3): p. 37-.
[27]. Heikkilä, J. and A. Lorenz, Need for speed? Exploring the relative importance of patents and utility models among German firms. Economics of Innovation and New Technology, 2018. 27(1): p. 80-105.
[28]. Suthersanen, U., Utility models and innovation in developing countries. Vol. 13. 2006: International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD).
[29]. Habiba, S. and Z. Shakeri, LEGAL ASPECTS OF UTILITY MODELS. Law Quarterly, 2011. 41(1): p. 185-201.
[30]. Habiba1, S. and H. Shahbabai2, Protection of Utility Model for Supplement of Patent System. Comparative law Research Quarterly, 2012. 16(3): p. 51-74.