ارکان پرورش انسان از کودکی تا پیر خردمند

نوع مقاله : سخن سردبیر

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

  میرزا تقی خان امیر کبیر جمله آموزنده ای می فرمایند "اگر نیت یکساله دارید، گندم بکارید؛ اگر نیت ده ساله دارید، درخت بکارید و اگرنیت صدساله دارید انسان تربیت کنید". تعلیم و پرورش نیروی انسانی دانا نیاز به برنامه ریزی بلند مدت دارد. انسان در دوران های سنی از کودکی تا پیری نیاز به مراکز تربیت و پرورش دارد که ارکان آن متشکل از خانواده اصیل، مدرسه دانشمدار، دانشگاه عالم پرور و اخلاق بنیان، فرهنگستان دانش محور و جامعه فرهنگی اخلاق مدار می باشد. موقعیت و احترام اجتماعی مربیان، معلمان، استادان جایگاه و محور اول اهمیت برای تعلیم و پرورش انسان است. لذا در قدم اول شایسته است آموزگاران توانا را شناسایی و یا تربیت نمود تا زیرساخت ارکان فوق ساخته شود. درجامعه فرهنگی می باید بذر تکثیر کننده فرهنگ بر مبنای دانش و اخلاق رشد و انتشار یابد. دهها سال زمان می برد که یک آموزگار دانا و مجرب داشته باشیم تا فرزندانمان را بیاموزد و پرورش دهد. یکی از مهم ترین برنامه های اولویت دار کشور می باید از آموزگاران برجسته در مدرسه و دانشگاه نگه داری و رضایت عمومی آنها تامین شود. زیرساخت پیشرفت کشور به قلمرو آموزش علمی و فرهنگ اخلاق مدار و رضایت آموزگاران و محصلان بر می گردد. تعدیل مهاجرت استعداد های درخشان و معکوس شدن مهاجرت دانشگران شایسته است ازعمده برنامه ریزی های کوتاه مدت کشور باشد و سرعت در تصمیم گیری و روش عملی خوب می تواند نقش مهمی در تحول اقتصادی و مهار تورم داشته باشد. تولید صنعتی با محور صادرات از چرخه علم می گذرد و نیاز به تراکم علمی و نیروی انسانی مبرز و دانا دارد. همکاری و تصمیم همت عالی دانشگاه ها و مراکز علمی، صنعت، دولت و سرمایه گذاری بخش خصوصی و مردم می تواند راهکار اصلی برای تعدیل و معکوس نمودن مهاجرت استعداد های درخشان باشد.
 
علی اکبر موسوی موحدی
 سردبیر
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Pillars of Human Growth from Childhood to Wise Old Age

نویسنده [English]

  • Ali Akbar Moosavi-Movahedi
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Mirza Taqi Khan Amir Kabir uses an instructive statement: "If you aim on a one-year activity, grow wheat; if your aim for on a ten-year activity, plant a tree; and if you aim for a hundred-year plan of activity, educate and train human". Human being in all age periods starting from period of childhood up to old age, need training and use of educational centers whose pillars are based on noble family life structure, science-oriented schools, science-ethic based universities, wise academies and finally cultural and moral oriented society. Social and respectful position of educators, teachers and professors constitute as the main pillars of human education. Therefore, as a first step, it is necessary to recognize and train and educate capable teachers for building capacity of above-mentioned educations.
In the cultural society, it is necessary that the seeds of reproduction of culture be based on knowledge and moral ethic. It takes decades to have a knowledgeable and experienced teacher for educating and training of our children. One of the most important and priority programs of the country should be preserving outstanding teachers in schools and universities and gain their general satisfaction. The infrastructure needed for country's progress resides on the realm of scientific education and ethical culture and satisfaction of teachers, pupils as well as students. 
Changes in migration trend of brilliant talents and reversing the migration of scientists should be principal policy of the country's short-term planning and where speed of decision-making process and well thought practical plans can play an important role in economic transformation and curbing inflation. It can be noted that industrial production that is aimed for export purpose goes through the cycle of science and requires coordination and centralization of scientific human resources. Toward this goal, collaboration among scientific centers, universities aiming at high level goals and industry and government sectors combined with investment of private sector and finally people may provide the main solution to adjust and reverse the migration of brilliant talents.
 
 
 Ali A. Moosavi-Movahedi
     Editor-in-Chief

[1].   
[2].    
[3].