پایداری فرآورده های حلال در برابر باکتری های بیماریزا

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی، دانشگاه تهران، ایران.

چکیده

ذبح حلال با فرآیند ویژه ای انجام می شود، چون بخش زیادی از خون از رگ ها و بافت های جاندار خارج می شود و گوشت سالم تر خواهد بود. باقی ماندن خون درون گوشت زمینه آلودگی با باکتری های بیماریزا را افزایش می دهد. کشتار جاندار با روش هایی مانند تپانچه بیحسی، بیحسی الکتریکی، بیحسی حمام آبی و بیحسی با گاز موجب بی هوش یا بیحسی شده و خون کمتری از بدن خارج می شود، همچنین شاید جاندار در فرآیند کشتار به هوش بیاید یا در اثر جریان الکتریکی بسیار بالا فلج شود یا پیش از ذبح بمیرد. پژوهش ها نشان می دهند که تنها در روش ذبح حلال است که بیهوشی رخ داده و جاندار، آسوده تر جان می دهد. با توجه به اهمیتی که خوراک حلال از نگاه کیفیت و مرغوبیت دارد، صنعت فرآورده ها در کشورهای گوناگون بسیار گسترش یافته است. کشتار جانداران از راه غیر حلال ، اشکال های فراوانی دارد که در این نوشتار آورده خواهد شد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Resilience of Halal Meat Products Against Infectious Bacteria

نویسندگان [English]

  • Samira Hooshangi
  • Aazam Salimi
Kharazmi University (Former Tarbiat Moallem Univ.), Faculty of Biology,Tehran,Iran.
چکیده [English]

Islamic method of animal slaughtering follows a process in which much of the animal blood from anomal vessels and tissues are removed. As blood contains iron sources and is resilient to infections by pathogenic bacteria. Islamic slaughtering makes the meat resistant to infection after being slaughtered. Killing of animals by other methods such as those of using anesthetic guns as well as electric anesthesia, or means of water bath or gas induced unconsciousness are thought to cause less removal of animal blood. Animal rights advocates believe that in Islamic method of slaughtering, the animals suffer more pain during bleedings,. But the scientific evidences prove that Islamic slaughtering methods of killing animals are less brutal than non-Islamic ones as they are more relieving to animals, where state of unconsciousness occurs immediately only next to the cutting the neck in which the animal does not feel pain. Given the importance of Halal food for Muslims, in this paper we wish to discuss and compare the methods of Halal slaughtering with those of non-Islamic methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Halal meat
  • Islamic Slaughtering
  • Animal rights advocates
  • Non-Islamic slaughtering
  • Halal Animal Meats
[1] Takikawa, A.K. , Yamamoto, M.S, Ishimaru, M. Yasui, Y. Yokoigawa K. ( 2002). "Antimicrobial Activity of Nutmeg against Escherichia coli 0157", Journal of Bioscience and Bioengineering.Vol. 94, No. 4, 315-320.
[2] Regenstein, J.M., Chaudry M.M., Regenstein C.E.(2003)." The Kosher and Halal Food Laws", Comprehensive Reviews in Food Science and Food Safety. Vol. 2. P. 111-127.
[3] Tabatabaee , S. M., Mazaheri, M. , Farokhi, R., and Ali A. Moosavi- Movahedi(2012). "Trade of Halal Products", Science Cultivation. Science Cultivation- Vol 2. No.2, P. 15-19.
[4] Shields S., Raj, M. "An HSUS Report: The Welfare of Birds at Slaughter", The Humane Society of The United States.P: 1-15.
[5] Von Holleben, K.M. Von Wenzlawowicz, N. Gregory, H. Anil, A.Velarde, P. Rodriguez, B. Cenci Goga, B. Catanese and B. Lambooij(2010). "Report on Good and Adverse Practices- Animal Welfare Concerns in Relation to Slaughter Practices from the Viewpoint of Veterinary Sciences" , Dialrel.P:1-81.