تغییرات اقلیم زمین و بیمار یها: نقش گرمایش زمین در افزایش دیابت نوع 2

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

دیابت نوع 2 یکی از قدیم یترین بیماری ها شناخته شده است. عوامل محیطی و زمینه های وراثتی در ابتا به این بیماری نقش دارند. معیارهای مهمی در سبک زندگی مانند تغذیه، عدم تحرک و افزایش وزن، افسردگی، مواجهه با استرس و رادیکال های آزاد ایجادشده، استفاده از دخانیات و مصرف الکل روند ابتا به بیماری را در افراد سرعت می بخشد. مازاد انرژی دریافتی در بدن به شکل انواعی از خانواده لیپیدها در بافت چربی و در صورت تکمیل ظرفیت این بافت در برخی بافت های دیگر ذخیره م یشود. ذخیره چربی در بافت های دیگر موجب ایجاد مقاومت به انسولین می شود. نشان داده شده است که فعال شدن بافت چربی قهوه ای در سرما موجب سوختن چربی ذخیره شده و آزاد شدن انرژی می شود. قرار گرفتن طولان یمدت بدن در محیط گرم با غیرفعال نگه داشتن بافت چربی با افزایش مقاومت به انسولین و قندی شدن هموگلوبین ارتباط دارد. تغییرات اقلیم و گرمایش جهانی بطور مستقیم و غیر مستقیم به جامعه استرس وارد می نماید که این تنش بیماری های گوناگون را به جامعه تحمیل می نماید. با توجه به مطالب ارائه شده می توان پیشنهاد می شود با توجه به روند گرمایش جهانی تغییر سبک زندگی و عادت های غذایی برای کاهش خطر ابتا به دیابت نوع 2 ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Climate Change and Disease: Role of Global Warming in Worldwide Type 2 Diabetes Epidemic

نویسنده [English]

  • Vahid Sheikh-Hasani
Institute of Biochemistry and Biophysics, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Type 2 diabetes mellitus is one of the oldest known diseases and mostly is due to life style and genetic factors. Physical inactivity and obesity, sedentary lifestyle, long term exposure to free radicals caused by stress, cigarette smoking and consumption of alcohol are important factors in diabetes. Excess energy stores as triglycerides in adipose tissue and when the storage capacity of adipose tissue is exceeded, lipids can accumulate in some organs which can cause insulin resistance in them. It was demonstrated that activation of brown adipose tissue at cold climate, by consuming the stored lipids, might be reduced insulin resistance. Climate change and global warming directly and indirectly enforce the stress to the society and imposes various diseases, specially diabetes type 2. Considering the global warming phenomena it could be concluded that changing the lifestyle is necessary to reduce the risk of type 2 diabetes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Type 2 diabetes
  • Global warming
  • Obesity
  • Adipose Tissue
  • Stress
  • Diseases
[1] M. Patlak, “New weapons to combat an ancient disease: treating diabetes.,” FASEB J., vol. 16, no. 14, p. 1853, Dec. 2002.
[2] International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas. 7th edn. Brussels, Belgium: International Diabetes Federation, 2015. http:// www.diabetesatlas.org (accessed May 2016).
[3] C. M. Ripsin, H. Kang, and R. J. Urban, “Management of blood glucose in type 2 diabetes mellitus.,” Am. Fam. Physician, vol. 79, no. 1, pp. 29–36, Jan. 2009.
[4] I. A. Lang, T. S. Galloway, A. Scarlett, W. E. Henley, M. Depledge, R. B. Wallace, and D. Melzer, “Association of urinary bisphenol A concentration with medical disorders and laboratory abnormalities in adults.,” JAMA, vol. 300, no. 11, pp. 1303–10, Sep. 2008.
[5] C. H. Saely, K. Geiger, and H. Drexel, “Brown versus White Adipose Tissue: A Mini-Review,” Gerontology, vol. 58, no. 1, pp. 15–23, 2012.
[6] T. Yoneshiro, S. Aita, M. Matsushita, T. Kayahara, T. Kameya, Y. Kawai, T. Iwanaga, and M. Saito, “Recruited brown adipose tissue as an antiobesity agent in humans.,” J. Clin. Invest., vol. 123, no. 8, pp. 3404–8, Aug. 2013.
[7] A. Tchernof and J.-P. Després, “Pathophysiology of human visceral obesity: an update.,” Physiol. Rev., vol. 93, no. 1, pp. 359–404, Jan. 2013.
[8] L. E. H. Bakker, M. A. Sleddering, J. W. Schoones, A. E. Meinders, and I. M. Jazet, “Pathogenesis of type 2 diabetes in South Asians.,” Eur. J. Endocrinol., vol. 169, no. 5, pp. R99–R114, Nov. 2013.
[9] M. J. W. Hanssen, J. Hoeks, B. Brans, A. A. J. J. van der Lans, G. Schaart, J. J. van den Driessche, J. A. Jörgensen, M. V Boekschoten, M. K. C. Hesselink, B. Havekes, S. Kersten, F. M. Mottaghy, W. D. van Marken Lichtenbelt, and P. Schrauwen, “Short-term cold acclimation improves insulin sensitivity in patients with type 2 diabetes mellitus.,” Nat. Med., vol. 21, no. 8, pp. 863–5, Aug. 2015.
[10] P. Lee, R. Bova, L. Schofield, W. Bryant, W. Dieckmann, A. Slattery, M. A. Govendir, L. Emmett, and J. R. Greenfield, “Brown Adipose Tissue Exhibits a Glucose-Responsive Thermogenic Biorhythm in Humans.,” Cell Metab., vol. 23, no. 4, pp. 602–9, Apr. 2016.
[11] محمد بهنام راد، فرشته تقوی، فائزه موسوی موحدی و علی اکبر موسوی موحدی» تغییرات اقلیم، گرمایش جهانی و دیابت» نشریه نشا علم، مجلدة 6، شماره ۱ ، صفحات 67-61 سال ۱۳۹۵
[۱۲] محمد بهنام راد ، فرشته تقوی، علی اکبر موسوی موحدی «نقش سبک زندگی در تعدیل دیابت» نشریه نشا علم، مجلده 5، شماره ۱ ، صفحات ۲1-1۲ سال ۱۳۹4