پنجره جوهری: الگوی ارتباط بین صنعت و دانشگاه

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران.

2 دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

رابطه صنعت و دانشگاه، با گسترش عواملی از جمله جهانی سازی، رشد روزافزون رقابت در سطح بین المللی و تغییرات سریع فناورانه، ﺑﻪسوی توسعه سریع بازار دانش، تغییر کرده است. به منظور افزایش نوآوری، کارایی و ایجاد ثروت، دانشگاه ها و صنعت ﻣﻲباید تعامل مناسبی با یکدیگر داشته باشند. عوامل مختلفی بر همکاری میان دانشگاه و صنعت تأثیر دارند و زمانی اثربخش خواهد بود، که با زبانی مشترک با هم ارتباط برقرار کنند. دانشگاه ها عمدتاً با زبان گسترش مرزهای دانش، و صنایع با زبان کسب سود و کاهش هزینه سخن ﻣﻰگویند. این عدم هم زبانی امکان تعامل و همکاری موثر آنها با یکدیگر را کاهش ﻣﻲدهد. همچنین با استفاده از نظریه پنجره جوهری و کاربرد خودگشودگی و بازخورد در ارتباطات بین سازمانی ﻣﻲتوان با گسترش ناحیه عمومی در پنجره جوهری، میزان آگاهی و اعتماد دانشگاه و صنعت را با یکدیگر افزایش داده و در تعامل و درک متقابل، اثربخش‌تر ظاهر شوند. در واقع پنجره جوهری یک الگوی ارتباطی برای بهبود درک افراد و یا رابطه بین سازمان ها از یکدیگر است که هر قدر ناحیه عمومی بین افراد و یا بین سازمان گستردهﺗﺮ شود توان برقراری ارتباطی آنها بیشتر ﻣﻲشود. در این فرایند اگر فقط یک طرف اقدام به خودگشودگی و بازخورد نماید، و طرف دیگر آن را انجام ندهد، ارتباط بخوبی برقرار نمی شود. بنابراین در این مقاله پنجره جوهری با تبیین مبانی ارتباط فیﻣﺎبین، نقش بسزایی در شناخت ماهیت رابطه دانشگاه و صنعت ایفا ﻣﻲکند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Johari Window: The Model of Relationship between Industry and University

نویسندگان [English]

  • Amirreza Narimani 1
  • Seyed Mehdi Alvani 2
1 Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
2 Faculty of Management & Accounting, Allameh Tabatabaei University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

The relationship between industry and university has changed towards the fast development of knowledge market with the expansion of factors such as globalization, daily increase of competition at international level and fast technological changes. In order to increase innovation, efficiency and creation of wealth, universities and industry must have a suitable interaction. Different factors have impacts on cooperation between university and industry and it will be effective when they could establish link through a common language. Universities mainly speak with the language of expansion of knowledge frontiers and industries with the language of gaining profit and reducing costs. This lack of common language reduces the possibility of their effective interaction and cooperation with each other. For better and deep interaction defined Johari window. The Johari window(First name: Joseph and Harry) is a technique created in 1955 by two psychologists, Joseph Luft (1916–2014) and Harrington Ingham(1914–1995) used to help people or organizations better understand their relationship with self and others. It is used primarily in self- help groups and corporate settings as a heuristic exercise. On the other hands, by using the Johari Window and its application in intra-organizational communications, it is possible with the expansion of public area to increase the rate of awareness of university and industry from each other and they could emerge more effective in interaction with each other. In this process, if only one side of action begins to self-openness and the other one does not perform it, no link will be established. So, one of the measures which they should make is to understand and attract the trust of each other.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Johari Window
  • Relationship between Industry and University
  • Research Centers
  • Self-Openness
  • Discourse
[1]. Barnes, T. E. (2002). "Effective university-industry interaction: A multi-case evaluation of collaborative R&D project ". European Management Journal, (20) (3), pp. 272-285.
[2]. O’Toole, L. J. (1997). "Treating Networks Seriously: Practical and Research-Based Agendas in Public Administration ". Public Administration Review, (57) (1), pp. 45-52.
[3]. OECD. (2002). "Benchmarking Industry–Science Relationships ".Paris.
[4]. شفیعی، م. (1384). "ارتباط صنعت و دانشگاه: آینده ای تابناک، پیشینهای تاریک"، انتشارات دانشگاه صنعتی امیر کبیر، تهران.
[5]. Read, C. (2003). "Survey of Intellectual Property Commercialization in the Higher Education Sector ",2001. Science, Innovation, and Electronic Information Division, Statistics Canada, Ottawa.
[6]. Zhao, F. (2004). "Commercialization of research: a case study of Australian universities ". Higher Education Research & Development, Vol, 23. No, 2. pp: 223-2.
[7]. Vohora, A., & Wright, M. (2004). "Critical junctures in the development of university high-tech spinouts companies ". Research Policy, Vol, 33. No, 1. pp: 47- 175.
[8]. Armstrong, R. (1982). "Using agency coalitions to integrate services for children ". Social Work in Education, (4) (3), pp. 59-68.
[۹].شفیعی، م و یزدانیان، و. (۱۳۸۷). "توسعه مفهومی ارتباط بین صنعت و دانشگاه: از رهیافت های عمل گرا تا رهیافت های نهادگرا". مجله صنعت و دانشگاه، سال. اول، شماره ۱،( صص 45-۳۳).
[۱۰]. سلجوقی، خ. (۱۳۸۵). پارک ها و مراکز رشد علم و فناوری یکی از زیرساخت های دسترسی به جهان". سومین کنگره بین المللی همکاری های دولت، دانشگاه و صنعت برای توسعه ملی، ص. 14.
[۱۱]. گریفین و مورهد. (۱۳۹۱). "رفتار سازمانی". ترجمه الوانی و معمارزاده، انتشارات مروارید، تهران.
[12].Von Krogh, G. & et al. (2000). "Enabling Knowledge creation ". Oxford: Oxford University Press.
[13].Davenport, T., & Prusak, L. (1998). "Working knowledge". Boston: Harvard Business School Press.
[14]. رابینز، ا. (۱۳۷۷). "رفتار سازمانی". ترجمه اعرابی و پارسائیان، جلد دوم، انتشارات دفتر پژوهش های فرهنگی. تهران.