فرآوری زیستی زباله تر و تولید محصولات سالم

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 دانشگاه تهران،دانشکده علوم و فنون ،مهندسی علوم زیستی

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 دانش آموخته کارشناسی ارشد گروه مهندسی علوم زیستی، دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، تهران، ایران.

4 دانشیار گروه مطالعات توسعه، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، تهران، ایران.

چکیده

امروزه انباشت و دفع زباله تر خانگی در مناطق شهری و روستایی کشور معضل بزرگی است که باعث آلودگی آب، خاک و هوا، زنجیره غذا و نیز بروز انواع بیماری­ها می‌شود. این در حالی است که می‌توان با استفاده از روش­های فرآوری زیستی آن را به مواد با ارزش بیوارگانیک تبدیل نمود که ضمن حفاظت منابع محیط‌زیست باعث درآمدزایی باشد. مقاله حاضر به جوانب مختلف آلودگی­های ناشی از انباشت و دفع غیراصولی زباله شهری و روستایی در ایران پرداخته و سعی دارد امکان‌پذیر بودن تبدیل زباله­های تر خانگی به کودهای بیوارگانیک به شیوه زیستی را نشان دهد. این شیوه در دسترس و بسیار کم‌هزینه موجب رفع بحران زباله تر در مناطق روستایی می‌شود. این فرآوری در حقیقت استفاده از قابلیت‌های شگفت‌انگیز کرم خاکی و میکروب­های همزیست است که طی آن پسماندهای فسادپذیر تجزیه شده و انواعی از بهترین کودهای بیوارگانیک را می‌سازند. کاربرد این کــودها علاوه بر حل مشکلاتی چون فقر ماده آلی خاک و آلودگی منابع آب‌وخاک به باقیمانده کودهای شیمیایی، باعث افزایش راندمان آبیاری شده و همچنین به دلیل جایگزینی آنها با کودهای شیمیایی، ظرفیت تولید محصولات سالم و ارگانیک را بالاتر برده که خود باعث افزایش درآمد کشاورزان و نیز کاهش هزینه ابتلا به بیماری‌ها در کشور است. آموزش و ترویج این فرآیند حتی در مناطق شهری نیز برای کاهش مخاطرات تولید زباله تر خانگی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bio-processing of household waste and the production of healthy products

نویسندگان [English]

  • Mahdi Zarabi 1
  • Zahra Khamseh 2
  • Bahareh Karimi Douna 3
  • Seyed Ahmad Firoozabadi 4
1 University of Tehran, Faculty of Science and Technology, Life Sciences Engineering
2 Department of Development Studies, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran
3 Department of Life Science Engineering, Faculty of New Sciences and Technologies, University of Tehran, Tehran, Iran.
4 Department of Development Studies, Faculty of Social Sciences, University of Tehran, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Today, the accumulation and disposal of household waste in urban and rural areas of the country is a major contributing factor to pollution of water, soil and air, and the food chain, as well as the occurrence of various diseases. However, using bio-processing methods, it can be converted into valuable biomaterials that, while protecting environmental resources, generate revenue. The present paper addresses various aspects of contamination caused by the accumulation and unprocessed disposal of urban and rural waste in Iran, and attempt to demonstrate the feasibility of converting household waste to bio organic fertilizers by these methods. The basis is the rural women's education in vermitechnology. This affordable and very low-cost way of eliminating, reduce the crisis in rural areas. In fact, this process is use of the amazing features of earthworms and coexistence microbes, which along that, degradable waste decomposes and forms a variety of the best bioorganic fertilizers. The use of these fertilizers, in addition to  solving problems such as the poor organic matter of soil and pollution of soil and water resources to the remains of the chemical fertilizers, increases the efficiency of irrigation, and also because of their replacement with chemical fertilizers, has increased the capacity to produce organic and healthy products, which will increase farmers' incomes and reduce the cost of disease in the country.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Household Waste
  • Environmental Pollution
  • Food Chain Pollution
  • Bio Organic Fertilizers
  • Organic Crops
[1]. ابراهیمی، اصغر و پور علاقه بندان، حمیدرضا و خزائلی، شهاب و شهسواری، علی و صالحی، اعظم، 1387، اولین مرجع کامل مدیریت کیفیت تولید کود آلی، تهران، انتشارات موسسه علمی دانش‌پژوهان برین، ص 3-5 و 9-20 و 29-30
[2]. Karim, S., Chaudhry, M.N., Ahmed, K., Batool, A. (2010). Impact of Solid Waste Leachate on Ground water and Surface Water Quality, J. Chem. Soc. Pak., 32 (5), 606-612.
[3]. Hong-gui, D., Teng-feng, G., Ming-hui, L., Xu, D. (2012). Comprehensive Assessment Model on Heavy Metal Pollution in Soil, International Journal of Electrochemical Science, 7, 5286-5296.
[4]. Murty, M.N., Kumar, S. (2011). Water Pollution in India an Economic Appraisal, India Infrastructure Report, 285-298
[5]. Lim, S. L., Lee, L. H., & Wu, T. Y. (2016). Sustainability of using composting and vermicomposting technologies for organic solid waste biotransformation: recent overview, greenhouse gases emissions and economic analysis. Journal of Cleaner Production, 111, 262-278.
[6]. Kimani, N.G. (2007). Environmental Pollution and Impacts on Public Health: Implications of the Dandora Municipal Dumping Site in Nairobi, Kenya, report summery, UNEP
[7]. Xu, Y., Xue, X., Dong, L., Nai, C., Liu, Y., & Huang, Q. (2018). Long-term dynamics of leachate production, leakage from hazardous waste landfill sites and the impact on groundwater quality and human health. Waste Management, 82, 156-166.
[8]. Mahdeloei, S., Pournasrkhabaz, P., Heidari, A. (2012). Soil Pollution Control Management Techniques and Methods, Journal of Scholars Research Library, 3 (7), 3101-3109.
[9]. سروش، سیما. (1390). بررسی عوامل مؤثر بر مصرف‌گرایی روستائیان مطالعه سه روستا: کوشک هزار، نقندر و تنگسرخ، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
[10]. اکبرزاده، عباس و طلا، حسین و منشوری، محمد و بشیری، سعید. (1388). بررسی وضعیت مدیریت پسماندهای روستایی در روستاهای شهر تهران، دوازدهمین همایش ملی بهداشت محیط ایران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده بهداشت، ص 2-3
[11]. ضرابی، مهدی و فیروزآبادی، سیداحمد و خمسه، زهرا. (1391). مدیریت آلاینده های آلی محیط‌زیست بر مبنای فرآوری پسماندها در جوامع روستایی، فصلنامه مدیریت و برنامه‌ریزی محیط‌زیست، سال دوم شماره چهار زمستان 91 ص 69-73.
[12]. Ahuja, M.K. (2016). Organic Food-Way ahead for Healthy Life and a Smarter Choice, Journal of Business and Management, 19(9), 46 – 51.
[13]. Mohee, Romeela, and Nuhaa Soobhany. "Comparison of heavy metals content in compost against vermicompost of organic solid waste: Past and present." Resources, Conservation and Recycling 92 (2014): 206-213.
[14]. Biernbaum, J.A., Fogiel, A. (2006). Compost Production and Use, Journal of Michigan State University, 7(3), 1-11.
[15]. Gajalakshmi, S., Abbasi, S.A. (2003). Earthworms and vermicomposting, Indian Journal of Biotechnology, 3, 486-494.
[16]. Ajzen, I. (2002). Perceived behavioral control, self-efficacy, locus of control and the theory of plant behavior, Journal of Applied Science Psychology, 32 (4), 20-27.
[17]. Sedaghatbaf, R., Samih, M.A., Zohdi, H., Zarabi, M. (2017). Vermicompost of Different Origins Protect Tomato Plants Against the Sweet potato Whitefly, Journal of Economic Entomology, 111(1), 146–153.
[18]. Singh, R. P., Singh, P., Araujo, A. S., Ibrahim, M. H., & Sulaiman, O. (2011). Management of urban solid waste: Vermicomposting a sustainable option. Resources, Conservation and Recycling, 55(7), 719-729.
[10]. Huang, K., Li, F., Wei, Y., Chen, X., & Fu, X. (2013). Changes of bacterial and fungal community compositions during vermicomposting of vegetable wastes by Eisenia foetida. Bioresource Technology, 150, 235-241.
[20]. Hanc, A., & Chadimova, Z. (2014). Nutrient recovery from apple pomace waste by vermicomposting technology. Bioresource Technology, 168, 240-244.
[21]. ضرابی، مهدی. 1388. ثبت اختراع بستر آماده گیاه ارگانیک با نام باگا BAGA، به شماره 61117، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اداره ثبت اختراعات، 7404.
[22]. ضرابی، مهدی و جعفری فرجام، سیده نازیلا و حاتمیان زارمی، اشرف السادات. (1396) کرم‌خاکی، کرم‌پالایی و سایر فناوری‌ها. سال هشتم شماره اول. دیماه 96 ص 50-40.
[23]. Voon J.P., Sing, N.K., Agrawal, A. (2011). Determinations of Willingness to purchase organic food: an exploratory study using structural equation modeling, International Food and Agribusiness Management review, 14 (2), 114-120.
[24]. Baranski, M., Srednicka-Tober, D., Volakakis, N., Seal, C., Sanderson, R., Stewart, G.B., Benbrook, C., Biavati, B., Markellou, E., Giotis, C. (2014). Higher antioxidant and lower cadmium concentrations and lower incidence of pesticide residues in organically grown crops: A systematic literature review and meta-analyses. Br. J. Nutr., 14 (5), 794–811.
[25]. Ugurlu, K. (2014). Organic tourism as a tool to raise healthy tourism destinations: an investigation in Turkey, Applied Studies in Agribusiness and Commerce, 8(4), 69–76.
[26]. Zarabi, M., Firouzabadi A., Khamseh, Z. (2013). Environmental protection based on organic waste materials management by rural women's community empowerment, 3rd International Conference on Environmental Protection and Remediation (ICEPR), Canada, Paper No. 61 (1-6)