مدیریت نوآوری، استانداردهای نوآوری و اهمیت آن

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسندگان

1 سرپرست معاونت پژوهش و فناوری پژوهشگاه استاندارد

2 پژوهشگاه استاندارد

چکیده

در دنیای کنونی شرکت ها و سازمان ها برای ادامه کار در آینده و جذب مشتری، ملزم به ایجاد نوآوری، به روزرسانی مداوم محصولات و خدمات و ابداع روش های هوشمندانه می‌باشند. فناوری های جدید، ملاحظات زیست محیطی، مقررات دولتی و رقابت جهانی برخی از عواملی هستند که نیاز به نوآوری را ایجاد می‌کنند. استقرار سیستم نوآوری به انعطاف‌پذیری سازمان بستگی دارد و به یافتن پاسخ مسائل چالش‌برانگیز و به‌دست آوردن فرصت‌های جدید کمک می‌کند. در نهایت ایده‌های بزرگ و اختراعات جدید اغلب حاصل مجموعه‌ عظیمی از تفکرات و تغییرات هستند که همگی به مؤثرترین شکل هدایت شده‌اند. سیستم مدیریت نوآوری، رویکرد سیستمی را جهت یکپارچه‌سازی نوآوری در تمام سطوح سازمان فراهم می‌کند که موجب ایجاد فرصت‌هایی برای توسعه راه‌حل‌ها، سیستم‌ها، محصولات و خدمات جدید می‌شود. لذا وجود یک چارچوب راهنما برای سیستم مدیریت نوآوری می تواند به رفع معضلات در این زمینه کمک کند. این چارچوب همان استانداردها هستند. استانداردسازی مانند یک پل انتقال فناوری، برای توانمندسازی و تسهیل در نوآوری عمل می کند. در این مقاله به مدیریت نوآوری، معرفی استانداردهای مرتبط با سیستم نوآوری و اهمیت آنها پرداخته می شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Innovation Management, Innovation Standards and its Importance

نویسندگان [English]

  • Mansooreh Mazaheri 1
  • Malihe Nazi 2
1 Head of Research Deputy of Standard Research Institute
2 Standard Research Institute
چکیده [English]

In today's world, companies and organizations are required to innovate, constantly update products and services, and invent smart methods to continue working in the future and attract customers. New technologies, environmental considerations, government regulation and global competition are some of the factors that drive the need for innovation. Establishing an innovation system depends on the flexibility of the organization and helps to find answers to challenging issues and gain new opportunities. Ultimately, big ideas and new inventions are often the result of a vast array of ideas and changes, all of which have been driven in the most effective way. Innovation management system provides a systematic approach to integrating innovation at all levels of the organization, which creates opportunities for the development of new solutions, systems, products and services. Therefore, having a guidance framework for the innovation management system can help solve the problems in this area. These frameworks are the same as the standards. Standardization acts as a technology transfer bridge to empower and facilitate innovation. This article discusses innovation management, standards related to the innovation system and their importance

کلیدواژه‌ها [English]

  • standard
  • system
  • management
  • innovation
[1]. Whitley, R.D. (2001). National Innovation Systems, International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences, PP. 10303-10309.
[2]. کیانی بختیاری، ابوالفضل.، موسوی موحدی، علی‌اکبر. (1387). نوآوری چیست؟ مرور ادبیات، مصادیق و ارایه تعریف جامع، مجله رهیافت، فصلنامه سیاست‌های علمی و پژوهشی، 42، صفحات 5-9.
[3]. Popadiuka, S., Chun, W. C. (2006). Innovation and Knowledge Creation: How are these Concepts Related? International Journal of Information Management, Vol. 26, PP. 302-312.
[4]. Birkinshaw, J., Hamel, G., Mol, M. J. (2008). Management innovation. Academy of Management Review, Vol.33, NO.4, PP. 825–845.
[5]. Gunday,G., Ulusoy, G., Kilic, K., Alpkan, L. (2011). Effects of innovation types on firm performance, International Journal of Production Economics, Vol. 133, PP. 662-676.
[6]. Hiltunen, E., Palo-oja.O-M., Perkkiö, M. (2021). Creating and Implementing Standardized Management Innovation in a Large Organization, South Asian Journal of Business and Management Cases, VOL.10, NO.1, PP. 77–87.
[7]. Damanpour, F., Evan, W.M. (1984). Organizational innovation and performance: The problem of organizational lag. Adm. Sci. Q., VOL. 29, PP. 392–409.
[8]. ISO 56000:2020, Innovation management — Fundamentals and vocabulary
 [9]. استاندارد ملی ایران شمارۀ56002 ، مدیریت نوآوری- سیستم مدیریت نوآوری- راهنما، چاپ اول، 1399
[10]. Hamel, G. (2006). The why, what, and how of management innovation. Harv. Bus. Rev., PP. 72-84.
[11]. Walker, R.M., Chen, J. Aravind, D. (2015). Management innovation and firm performance: An integration of research findings. Eur. Manag. J. VOL. 33, PP. 407–422.
[14].   Swann, G. M. P. (2000). The Economics of Standardisation: Final Report for Standards and Technical Regulations Directorate Department of Trade and Industry, DTI.
[15].https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/tags/horizon-2020-research-and-innovation-programme.
[17] استاندارد ملی ایران شمارة 56003 ، مدیریت نوآوری- ابزارها و روش­های مشارکت در نوآوری- راهنما، 1399
[18].  Yılmaz, O.,  Comez, P. (2020). Innovation: Principles and Practices, Batman University, Faculty of Economics and Administrative Sciences, Mart, Ankara.
[19]. ISO 30401:2018, Knowledge management systems — Requirements
[20]. Filieri, R. (2013). Consumer co-creation and new product development: A case study in the food industry, Marketing Intelligence & Planning, VOL. 31, NO.1, PP.40-53.
[21]. Jiménez-Jiménez. D., Sanz-Valle, R. (2011). Innovation, organizational learning, and performance. Journal of Business Research, VOL. 64, NO.4, PP .408–417.
[22]. DAMANPOUR, F., Schneider, M. (2008). Characteristics of Innovation and Innovation Adoption in Public Organizations: Assessing the Role of Managers. Journal of Public Adminis­tration Research and Theory, VOL. 19, NO.3, PP .495-522.
[23]. TIDD, J., Bessant, J., Pavitt, K. (2005). Managing Innovation: integrating technological, market and organizational change. John Wiley & Sons Ltd, Chichester.
[24]. Ivanov, V.A. (2008). Metodologicheskie osnovy innovacionnogo razvitiya agropromyshlennogo kompleksa [Methodological bases of innovative development of agro-industrial complex]. Economic and Social Changes: Facts, Trends, Forecast. VOL. 2, NO. 2, PP. 50 - 59.
[25]. Ociepa-Kubicka, A.,Pachura, P. (2017). Eco-innovations in the functioning of companies. Environmental Research, VOL. 156, PP. 284-290.
[26]. Sánchez-Borrego, F.J.; Álvarez-Mateos, P.; García-Martín, J.F. (2021). Biodiesel and Other Value-Added Products from Bio-Oil Obtained from Agrifood Waste. Processes, VOL. 9, NO. 5, 797. https://doi.org/10.3390/pr9050797
[27]. Witkowski, k. (2017). Internet of Things, Big Data, Industry 4.0 – Innovative Solutions in Logistics and Supply Chains Managemen, Procedia Engineering, VOL. 182, PP. 763 – 769.