نگاهی به نقش مدیریت اطلاعات در پیشگیری از الودگی اطلاعات

نوع مقاله : مقاله ترویجی

نویسنده

دانشجوی ارشد گروه علم اطلاعات و دانش شناسی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

چکیده: در عصر آلودگی اطلاعات یا انفجار اطلاعات روزانه توسط کلی اطلاعات غیرمفید مورد احاطه قرار می گیریم که یک مدیریت هوشمندانه جهت تصمیم گیری خرد و کلان می تواند ما را در دستیابی به صحت و درستی اطلاعات در واقع با سازماندهی و کنترل ساختار ، ترکیب و پردازش ارائه اطلاعات نقش بسیار حائز اهمیتی را در این تصمیم گیری ایفا می کند. بنابراین شناخت مفهوم مدیریت اطلاعات در مقابله با آلوده شدن داده بسیار حیاطی به نظر می رسد.
در این مقاله بعد از بیان مفهوم آلودگی اطلاعات و آشنایی با انواع آلودگی اطلاعات و پیامدهای آن به بیان مدیریت اطلاعات و انواع مدیریت اطلاعات که شامل مدیریت اطلاعات شخصی و مدیریت اطلاعات گروهی می شود می پردازیم سپس به نقش مدیریت اطلاعات و راهکارهای مناسب آن در مهار آلودگی اطلاعات اشاره می شود.
هدف این است که مدیریت نمودن اطلاعات چگونه ما را در این راستا یاری می کند که در این مقاله به آن می پردازیم. بنابراین آگاهی از مسائل آلودگی اطلاعات باید گسترش یابد تا بتوان اطلاعات را به درستی مدیریت کرد.
کلمات کلیدی: آلودگی اطلاعات، انفجار اطلاعات، مدیریت اطلاعات، مدیریت اطلاعات شخصی، مدیریت اطلاعات گروهی

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Look at The Role of Information Management in The Air of Information Pollution

نویسنده [English]

  • Zahra Doostzade
Shahid Beheshti University, Department of Information Science and Epistemology
چکیده [English]

Abstract: In the age of information pollution or information explosion, we are surrounded by a lot of useless information that an intelligent management for making micro and macro decisions can help us achieve the accuracy and correctness of information, in fact, by organizing and controlling the structure, combination and Information processing plays a very important role in this decision. Therefore, understanding the concept of information management in dealing with data contamination seems very difficult.
In this article, after explaining the concept of information pollution and getting acquainted with the types of information pollution and its consequences, we will discuss information management and types of information management, which include personal information management and group information management, then we will discuss the role of information management and its appropriate solutions in controlling Information pollution is mentioned.
The goal is how managing information helps us in this direction, which we discuss in this article. Therefore, the awareness of information pollution issues should be spread so that information can be managed properly.
Keywords: information pollution, information explosion, information management, personal information management, group information management

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: information pollution
  • information explosion
  • information management
  • personal information management
  • group information management
[1]. Meel, P., & Vishwakarma, D. K. (2020). Fake news, rumor, information pollution in social media and web: A contemporary survey of state-of-the-arts, challenges and opportunities. Expert Systems with Applications, 153, 112986.
 [2]. باب الحوائجی، فهیمه وگرجی نژاد، نایفه (1390).  بررسی آلودگی اطلاعات در پایگاه های مورد اشتراک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران در بازیابی اطلاعات کتابداری از دیدگاه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، فصلنامه دانش­شناسی، سال پنجم، شماره 18، صص 34-21.
 [3]. عباسی رائی، علی و خان زاده، چیمن و پاک نیت، محسن (1394) .آلودگی اطلاعات و ضرورت مقابله با آن در سازمانهای نظامی. همایش کنفرانس بین المللی پژوهش های نوین در مدیریت و مهندسی منابع، سال یکم، صص 29-1.
[4]. Detlor, Brian. (2010). Information Management. SunECE Direct, Vol. 30, No. 2, pp. 103-108.
[5]. مکتبی فرد، لیلا (1387). مدیریت اطلاعات با رویکرد فازی، کتابداری و اطلاع رسانی، سال یازدهم ، شماره 2، صص 204-138.
[6]. حاجی زین العابدینی، محسن(1385). مهندسی ارزشی در کتابداری و اطلاع رسانی با تاکید بر مدیریت اطلاعات، کتابداری و اطلاع رسانی،  سال نهم، شماره 4، صص 44-31.
[7]. بصیریان جهرمی، رضا  و بصیریان جهرمی، حسین (1388). مدیریت اطلاعات: مفاهیم و کاربردها. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران،  سال بیست و چهارم، شماره 3، صص  136-117.
 [8]. آزاده، فریدون و جدیدی، زهرا و حقانی، حمید (1396). بررسی میزان به کارگیری مدیریت اطلاعات شخصی(PIM) توسط اعضای هیات علمی دانشکده های پیراپزشکی دانشگاه های علوم پزشکی تهران، شهید بهشتی و ایران در سال 1393. مجله دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، سال یازدهم، شماره 1،صص  52-44.
[9]. راک،  کلثوم (1395) . مدیریت اطلاعات شخصی (PIM). فصلنامه آرشیو ملی، سال دوم، شماره7، صص 49-38.
[10]. Jones, W. (2004). Finders, keepers: the present and future perfect in support of · personal information management. First Monday, 9(3).
 [11]. مرادی، غلامرضا و آصف زاده، سعید(1388). مدیریت اطلاعات(دانش)، مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، سال  هشتم، شماره 1، صص 85-75.
[12]. Bergman, O., Beyth‐Marom, R., & Nachmias, R. (2003). The user‐subjective approach to personal information management systems. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 54(9), 872-878.
 [13].  زوارقی، رسول و صفایی، میکائیل(1391) . مدیریت اطلاعات شخصی (PIM) مروری بر مفاهیم. فصلنامه علمی پژوهشی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران،  سال  بیست و هفتم، شماره 4، صص 1053-1081.
[14]. Lutters, Wayne G., Ackerman, Mark S., & Zhou, Xiaomu. (2006). Group Information Management, pp. 236-248.
[15]. عرب انصاری، مهدی (1393) . جایگاه مدیریت در راهبرد امنیت مرزی(با تاکید بر پلیس مرزبانی). فصلنامه دانش انتظامی سیستان و بلوچستان، سال پنجم، شماره 11، صص  68-31.
(1).  رحمان پور، شیما (1397). الودگی اطلاعات چیست؟. [یادداشت وبلاگ] بازیابی شده در 22/8/1400 از https://payamedanesh.ir/?P=26091
 (2). نوری،سعید(1395) . اهمیت اطلاعات و مدیریت آن [یادداشت وبلاگ] بازیابی شده در 6/6/1401 از HTTPS://WWW.WEBSITEX.NET/%D8%A7%D9%87%D9%85%DB%8C%D8%AA-%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D8%AA-%D8%A2%D9%86