کلیدواژه‌ها = تولید علم
اسناد علمی ایران در سال 2014

دوره 05، شماره 2، خرداد 1394، صفحه 6-17

علی اکبر صبوری


تولید اسناد علمی ایران در سال 2013

دوره 04، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 94-100

علی اکبر صبوری


تولید اسناد علمی ایران در سال2012

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 96-103

علی اکبر صبوری


ضرورت تبدیل دانش به فنآوری و ثروت ملی

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 6-16

محمدرضا عارف؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


بررسی کیفیت علم: نشـریـات بـی‌اعتبـار

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 33-42

علی اکبر صبوری


تولید علم ایران در سال 2011

دوره 02، شماره 2، خرداد 1391، صفحه 6-14

علی اکبر صبوری


تولید علم ایران در سال 2010

دوره 01، شماره 2، خرداد 1390، صفحه 16-23

علی اکبر صبوری


تولید علم ایران در سال 2009

دوره 01، شماره 1، دی 1389، صفحه 6-10

علی اکبر صبوری