کلیدواژه‌ها = نوآوری
نوآوری‌های برخاسته از جامعه

دوره 13، شماره 1، دی 1401، صفحه 7-2

سعید رضا عاملی


مدیریت نوآوری، استانداردهای نوآوری و اهمیت آن

دوره 12، شماره 1، دی 1400، صفحه 38-45

منصوره مظاهری؛ ملیحه نازی


خلاقیت و اکتشاف

دوره 09، شماره 2، خرداد 1398، صفحه 54-62

احمد شعبانی


روزآمد نمودن همکاری دانشگاه با صنعت

دوره 09، شماره 1، دی 1397، صفحه 14-20

احمد شعبانی


مروری بر مقاله های برتر در سال 2013 در باره نوآوری باز

دوره 04، شماره 2، خرداد 1393، صفحه 152-157

رضا بندریان؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


زیر ساخت های نوآوری فنآورانه و نحوه مدیریت آن در قالب نظام ملی نوآوری

دوره 03، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 128-133

احمد جعفرنژاد؛ ابوالفضل کیانی بختیاری


تحقق دانشگاه های نسل سوم از رهگذر توسعه مراکز رشد دانشگاهی

دوره 03، شماره 1، دی 1391، صفحه 43-49

مهران حبیبی‌رضایی؛ یاسر سیاه منصوری